Baserat på Jasper / Goldberg ADHD Test

ADHD-test 🧠⚡️

Ta detta ADHD/ADD-test och bedöm dina symtom

När du känner igen dina ADHD-symtom kommer du att förstå dig själv bättre, ha mer meningsfulla relationer och öka prestationen i ditt arbete. Att göra testet ger en möjlighet till tidig upptäckt och professionell vägledning, vilket kan förbättra livskvaliteten och stödja symptomhantering.

Testet är enkelt för personer med låg uppmärksamhetsförmåga. Detta ADHD-test är 100 % gratis och kräver ingen personlig information.

Starta test 🚀

Testet tar mindre än 5 minuter, men den förbättrade livskvaliteten stannar kvar

ADHD-test

ADHD test

I dagens snabba värld är det inte ovanligt att människor upplever svårigheter med uppmärksamhet, fokus och hyperaktivitet. För vissa kan dessa utmaningar vara tecken på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Att känna igen symptomen och söka lämplig testning och stöd kan vara avgörande steg mot att hantera ADHD effektivt.

Vad är ADHD?

ADHD är en neurologisk utvecklingsstörning som kännetecknas av ihållande mönster av ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet som stör den dagliga funktionen och utvecklingen. ADHD förknippas ofta med barn, men kan kvarstå i vuxen ålder och påverka olika aspekter av livet, t.ex. arbete, relationer och skolprestationer.

Symtom på ADHD

ADHD och ADD har flera, lätt igenkännliga symtom.

Ouppmärksamhet

Personer med ADHD kan ha svårt att behålla fokus och uppmärksamhet på uppgifter eller aktiviteter, och blir ofta lätt distraherade eller glömska. De kan ha svårt att följa instruktioner, organisera uppgifter och slutföra uppdrag.

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet yttrar sig som överdriven rastlöshet, flimmer eller oförmåga att sitta stilla under längre perioder. Rastlösheten kan yttra sig som svårigheter att ägna sig åt lugna aktiviteter och ett ständigt behov av rörelse eller stimulans.

Impulsivitet

Impulsivitet innebär att man agerar utan att tänka på konsekvenserna. Personer med ADHD kan ha svårt att kontrollera sina impulser, vilket leder till avbrott i konversationer, svårigheter att vänta på sin tur och förhastade beslut.

ADHD-testning

Om du eller en närstående upplever symtom på ADHD är det viktigt att få en professionell bedömning. En omfattande bedömning innebär vanligtvis att man samlar in information från olika källor, t.ex:

Kliniska intervjuer

Sjukvårdspersonal kommer att genomföra intervjuer med individen och, om tillämpligt, deras vårdgivare för att samla in information om symtom, sjukdomshistoria och dagliga funktioner.

Beteendeobservationer

Observationer av beteenden i olika miljöer, t.ex. hemmet, skolan eller arbetet, kan ge värdefulla insikter om förekomsten och effekten av ADHD-symtom.

Psykologisk testning

Standardiserade tester kan användas för att bedöma kognitiva funktioner, uppmärksamhet och andra relevanta områden. Dessa tester hjälper till att identifiera områden med styrka och svaghet och vägleder behandlingsrekommendationer.

Medicinsk utvärdering

En läkarundersökning kan genomföras för att utesluta andra potentiella orsaker till symtomen och för att ta itu med eventuella samexisterande tillstånd som kan förekomma tillsammans med ADHD.

Söker stöd

Att få diagnosen ADHD kan vara det första steget mot att få tillgång till lämpligt stöd och lämpliga insatser. Behandlingsalternativen kan omfatta:

Medicinering

Stimulerande och icke-stimulerande läkemedel kan hjälpa till att hantera ADHD-symtom genom att förbättra uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet.

Terapi

Beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och rådgivning kan ge strategier för att hantera ADHD-symtom, förbättra organisationsförmågan och ta itu med relaterade utmaningar.

Förändringar av livsstilen

En hälsosam livsstil med regelbunden motion, tillräcklig sömn och stresshantering kan komplettera andra behandlingar och främja det allmänna välbefinnandet.

ADD vs. ADHD

Attention Deficit Disorder (ADD) och Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) används ofta synonymt, men de är inte exakt samma sak. Den främsta skillnaden mellan de två är förekomsten av hyperaktivitet.

Både ADD och ADHD innebär svårigheter med uppmärksamheten, men skillnaden ligger i förekomsten eller frånvaron av hyperaktivitet och impulsivitet. ADHD omfattar ett bredare spektrum av symtom, inklusive både ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet, medan ADD specifikt avser ouppmärksamhet utan betydande hyperaktivitet eller impulsivitet.

Du kan göra testet nedan för att se om du har symtom på antingen ADHD eller ADD.

Livet efter diagnosen

Även om ADHD kan innebära stora utmaningar kan tidig upptäckt, korrekt diagnos och effektiva hanteringsstrategier göra stor skillnad i livet för personer som drabbats av denna sjukdom. Genom att förstå symtomen, söka lämplig testning och få tillgång till stöd och resurser kan personer med ADHD navigera i sitt dagliga liv med större självförtroende och framgång. Kom ihåg att du inte är ensam, och att det finns hjälp att få på din resa mot bättre hälsa och välbefinnande.

Källa

Detta test är baserat på Jasper / Goldberg Adult ADD Screening Examination - Version 5.0

Positiva testresultat kan bero på ångest, depression eller mani. Dessa tillstånd måste uteslutas innan diagnosen ADHD eller ADD kan ställas.

Online screeningverktyg är inte diagnostiska instrument. Vänligen kontakta din läkare eller vårdgivare för att få dina resultat.

Bedöm dina ADHD-symtom

Ta detta ADHD-test för att identifiera möjliga symtom på uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitetsstörning. Fungerar för vuxna och barn.